İnşaat Projelerinde Kesin Kabul ve Süreçleri Nelerdir?

İnşaat Projelerinde Kesin Kabul ve Süreçleri Nelerdir?

İnşaat Projelerinde Kesin Kabul ve Süreçleri Nelerdir?

" İnşaat Projelerinde Kesin Kabul" sözleşme ile taahhüt altına alınan işin, yapım tekniğine uygunluğunun kontrolüne verilen isimdir.

Kesin kabulün mevzuatta nasıl yer aldığını öğrenmek için lütfen tıklayınız .

 A. İnşaat Projelerinde Kesin Kabul Öncesi Süreçler

 

1. Kesin Kabul için Başvuru

Kesin kabul için sözleşmede öngörülen sürenin dolmasını müteakip (genellikle geçici kabul tarihinden itibaren sözleşmede belirtilen teminat süresinin bitimiyle birlikte) Yüklenici tarafından İşverene yazılı olarak başvuru yapmalıdır. Bu başvuru genellikle "Kesin Kabul Talebi Dilekçesi" olarak isimlendirilir.

"Kesin Kabul Talebi Dilekçesi"ni teslim alması ile birlikte İşveren teknik inceleme yaparak,  işi kesin kabule uygun bulunması halinde, “Kesin Kabul Teklif Belgesi” hazırlar ve en geç on gün içinde “Kesin Kabul Komisyonu” nu oluşturur.

Kesin kabul teklif belgesinin hazırlandığı tarihten itibaren en geç on gün içinde yetkili makamca kesin kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir.

2. Kesin Kabul Komisyonu Oluşturulması

Kesin kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı arttırılabilir.
Komisyonun kararları oy çokluğuna göre belirleneceğinden eşitliğin olmamasıiçin komisyonlar tek sayıdan oluşur.

Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının teknik eleman olması zorunludur.

Komisyondaki görevliler eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

B. İnşaat Projelerinde Kesin Kabul Süreci

Komisyon saha ziyareti yaparak tüm imalatları kontrol eder ve eksik listesi (punch list) çıkartır.

Kesin Kabul Eksikleri

1. Kesin Kabul Eksikleri Kabul Yapılmasına Engel Değil İse ;

Kesin kabul tutanağı düzenlenir. Ancak, eksikler tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha İşveren’e Yükleniciye verilir. Kesin kabul tutanağı, eksiklikler tamamlandığının İşveren ile yüklenici tarafından tespit edilerek tutanağa bağlanması ve bu tutanağın yetkili makama gönderilmesinden sonra işleme konulur.

2. Kesin Kabul Eksikleri Kabul Yapılmasına Engel İse ;

Kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir.

Kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum İşveren’e bildirilir.

Kesin kabul muayenesi noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildirir.

Her iki halde de komisyonca tespit olunan sürelerde kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda idare, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 ve 44 üncü maddelerine göre, kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır.

Kesin Kabul Tutanağının Onayı

Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye karşı herhangi bir sorumluluğu kalmaz. Ancak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü ve 30 uncu maddeleri hükümleri saklıdır.

Konu ile ilgili diğer makalemiz olan "İnşaat Projelerinde Geçici Kabul" için lütfen tıklayınız .

© Copyright 2019 Essente Bilişim | Tüm Hakları Saklıdır