İnşaat Projelerinde Geçici Kabul ve Süreçleri Nelerdir?

İnşaat Projelerinde Geçici Kabul ve Süreçleri Nelerdir?

İnşaat Projelerinde Geçici Kabul ve Süreçleri Nelerdir?

" İnşaat Projelerinde Geçici Kabul" sözleşme ile taahhüt altına alınan işin, yapım tekniğine uygunluğunun kontrolüne verilen isimdir.

Geçici kabulün mevzuatta nasıl yer aldığını öğrenmek için tıklayınız .

A. İnşaat Projelerinde Geçici Kabul Öncesi Süreçler

1. Geçici Kabul için Başvuru

Geçici kabul; yüklenici firmanın taahhüt ettiği işi, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında veya önceden belirlenen seviyeye geldiğinde (genelde tamamlanan işlerin toplam ihale bedelinin %95’i seviyesi) yapılır. Geçici kabul sürecinin başlatılması için yüklenici idareye yazılı olarak başvuruda bulunur. Bu başvuru yazısı genellikle "Geçici Kabul Talebi Dilekçesi" olarak isimlendirilir.

Başvurudan sonra yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.

2. Geçici Kabul Komisyonu Oluşturulması

Geçici veya kesin kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı arttırılabilir. Komisyonun kararları oy çokluğuna göre belirleneceğinden eşitliğin olmaması için komisyonlar tek sayıdan oluşur. Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının teknik eleman olması zorunludur.

B. İnşaat Projelerinde Geçici Kabul Süreci

Geçici kabul komisyonunun kurulmasından itibaren en geç on gün içinde iş sahasına giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin geçici kabulünü yapar. Geçici kabulün tamamlanması sonucunda "Geçici Kabul Tutanağı" komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır. "Geçici Kabul Tutanağı"nın imzalandığı tarih geçici kabul tarihi olarak kabul edilir. Komisyon, geçici kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve noksanlıklar tespit ederse; bu eksiklikleri bir eksik listesi tutanağında (Punch list) belirtir. Eksik listesinde kayıt altına alının kusur ve noksanlıkların giderilerek tamamlanması için işin özelliğine göre yeterli süreyi belirler. Bu süre geçilmediği takdirde yükleniciye gecikme cezası uygulanmaz.

C. İnşaat Projelerinde Geçici Kabul Sonrası Süreç

Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.

Geçici kabul işlemi tamamlandıktan sonra sıra "İnşaat Projelerinde Kesin Kabul"e gelmiştir. "İnşaat Projelerinde Kesin Kabul" için lütfen tıklayınız .

 

© Copyright 2019 Essente Bilişim | Tüm Hakları Saklıdır